ידיעוני רויאל פלורהולנד 2020

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 45 2020

חדשות רויאל פלורהולנד

לבחור בין המועמדים לכהן כחברי 'מועצת החברים'

'ועדת המינויים' של קואופרטיב רויאל פלורהולנד פרסמה את שמותיהם של שבעה מועמדים [בתמונה], שיעמדו לבחירה לכהונה כחברים חדשים ב'מועצת החברים'. ביניהם שני ישראלים: רותם דביר, ואורי ברוק. שאר המועמדים הם: Matthijs Barendse, Martien Kroon, Arno van der Maarel, Mirjam van der Meer & Karolien Tesselaar יחד אתם יועמדו לבחירה בהצבעה חמישה חברי המועצה שעומדים לבחירה לכהונה נוספת בת ארבע שנים, ואלה הם: Leon Ammerlaan, Niels de Groot, Herman de Jong, Martien Middelburg & Ed Stofbergen.

הבחירה/הצבעה תתקיים בין הימים 1 ל-10 בדצמבר. כל חבר בארגון יוכל להצביע באופן מקוון. מועמד שיקבל את קולותיהם של רוב המצביעים – יתמנה כחבר מועצה.

'מועצת החברים' נוסדה בסוף 2018 והחלה לפעול ב-1 בינואר 2019. היא מונה 42 חברים. חבר שנבחר אמור לכהן ארבע שנים, עם אפשרות להיבחר לתקופה נוספת של ארבע שנים. בכדי למנוע החלפה של כל החברים בבת-אחת מתקיימת תכנית החלפה הדרגתית. לפי תכנית זו, מתפטרים עכשיו 6 חברי מועצה, ובמקומם ייבחרו מחליפים ע"י כלל החברים. לצידם, יעמידו עצמם לבחירה לכהונה חוזרת עוד 5 חברים, כאמור ברשימה הנ"ל. תהליך דומה יתקיים גם בשנה הבאה. ששת החברים שיפרשו השנה, בהתאם לתהליך הנ"ל הם: הנציג הישראלי אבנר שיר, ולצידו 5 נוספים:
Frans van den Bos, Fred Bunnik, Jaap Evers, Paul Koenraadt, & Martien van der Weijden.

עוד שלושה חברי מועצה התפטרו מיוזמתם האישית: Wim Koolhaas, Zelalem Messele & Walter Straathof. הם יחדלו לשמש חברי מועצה ביום 31 בדצמבר 2020. לפי התקנון, המועצה צריכה לכלול תמיד בין 35 ל-42 חברים.

'מועצת החברים' היא הגוף שמטרתו לקיים מעורבות של המגדלים במערכת קבלת ההחלטות של הארגון. הכל על המועצה אפשר למצוא בקישור זה: www.royalfloraholland.com/members-council-summary.

המקור: RFH News 09/10/2020

מכינים צעדים למניעת עודפים במכרזות

הצוות לניהול המשבר Crisis Management Team (CMT)של רויאל פלורהולנד עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות בשווקים ובהספקת התוצרת, ומכין אמצעים למניעת עודפים שיגרמו לנפילת מחירים ולהשמדת תוצרת.

במדינות אירופה השונות ישנן הפרעות למסחר בדרגות שונות. כל מדינה נוהגת אחרת למניעת נזקי הקורונה, בעיקר ע"י סגירת חנויות באזורים ובזמנים שונים, וכך נוצרים תנאים משתנים גם בשוק הפרחים.

בסך הכל מזהה הצוות ירידה בביקוש לפרחים. בו-בזמן יש גידול בהספקה למכרזות של פרחים מסוימים מאותן מדינות שכנות שהביקוש המקומי בהן ירד. קיים לכן חשש מהיווצרות עודפים וקשיי מכירה בקבוצות-מוצר שונות [לא נמסר פירוט באילו סוגי פרחים מדובר].

הצוות בא בדברים עם ראשי 'וועדות המוצר' FPC כדי להכין מדיניות מוסכמת למקרה שיהיה צורך להטיל הגבלה כמותית על הספקה של מוצר מסוים. עד-כה לא התעורר צורך מעשי לפעול בדרך זו.

המקור: RFH News 30/10/2020

תזכורת: השבוע תתקיימנה סדנאות Flori2days

כפי שהודענו בידיעון מס' 43, השבוע בימים ד' ו-ה', 4 ו-5 בנובמבר, תתקיימנה סדנאות מקוונות להדרכת המגדלים בשימוש במערכת Floriday, תחת הכותרת Flori2days.

מומלץ להיכנס, לבחור סדנא, ולהירשם דרך קישור זה, ולהשתתף בסדנאות המתאימות.

Floriday הוא היישום המאפשר מכירה ישירה ומכירה מוקדמת בשעון. השימוש בחינם.

ונזכיר שוב: כל מגדל חייב להתחבר למערכת Floriday, משום שרק כך תתאפשר לסוכן הפריקה שלו גישה למערכת, לצורך הנפקת תעודת-מכרזה וכיו"ב.

המקור: www.floriday.io/en/event/flori2days

תזכורת: הדרכה לשימוש במערכת Insight

היישומון Insights החליף לאחרונה את היישומון Floranext. הוא מאפשר מעקב אחר נתוני המכירה האישיים והכלליים. השימוש כרוך בתשלום 50 € בחודש.

ירון כוכבי הכין סרט וידיאו עם הסבר מפורט בעברית, בלוויית הדגמות, כיצד להשתמש במערכת המידע Insights.

אפשר לגלוש לקישור לצפות, להאזין, ולהתעדכן בכל החידושים האחרונים שבמערכת חשובה זו.

נמסר ע"י ירון כוכבי

ייתכן שקבלתם 'הודעת שווא'

ביום רביעי האחרון, 28/10, קבלו מגדלים רבים הודעת-דוא"ל מוזרה מרויאל פלורהולנד, אשר נראתה כמו בתמונה שכאן.

ובכן הייתה זו פשוט תקלה, שקרתה תוך כדי עבודות פיתוח התוכנה להגנה על מידע ונתונים...

לא הייתה להודעה כל משמעות, ולא היה צורך להתייחס אליה.

צוות הפיתוח מבקש את סליחת החברים שקבלו את ההודעה על ההטרדה המיותרת.

המקור: RFH Nieuws 28/10/2020

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.

בטבלה משמאל מופיעים ערכי הכמות והמחיר, ושיעורי השינוי בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו מזעריים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך הם אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות.

בשבוע מס' 43 מחירי הפרחים בשעונים היו גבוהים מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 31.6 סנט לגבעול, 4.2%+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 42. זאת בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה גבוהה ב-5.6%+ מזו של השבוע שעבר.
בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע נמוך ב-8%-, והכמות נמוכה ב-9%- מזו של אשתקד.
המחיר היה גבוה ב-7.3%+ מזה שהיה בשבוע מס' 43 בשנת 2018.

בשבוע מס' 44 מחירי הפרחים בשעונים היו נמוכים מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 28 סנט לגבעול, 11.5%- פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 43. זאת בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה דומה (0.6%-) לזו של השבוע שעבר.

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע נמוך ב-6%-, וגם הכמות הייתה נמוגה ב-6%- מזו של אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל].

המחיר היה גבוה ב-8.6%+ מזה שהיה בשבוע מס' 44 בשנת 2018 [ראו באיור למעלה מימין].

מחזור המכירות הכללי המצטבר של רויאל פלורהולנד מראשית השנה הוא עכשיו נמוך ב-2.5%- מזה של אשתקד (פרחי קטיף בלבד = 6.8%-) והוא נמוך ב-0.5%- מזה של 2018.

המקור: RFH Markt Informatie

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

דרישה גוברת לתווית MPS

מספר הבקשות להרשמה והסמכה לתווית ABC-MPS ל'ייצור בתנאים ידידותיים לסביבה' גדל מאוד לאחרונה. ארגון MPS בהולנד מדווח על הכפלה במספר הפניות בשלושת החודשים האחרונים.

מנהל הארגון, דירק הוכפרוסט Dirk Hogervorst [בתמונה] מסביר כי למגמה זו שלושה גורמים:

א) יותר ויותר חברות מסחריות דורשות שקיפות והסמכה סביבתית.
ב) רויאל פלורהולנד מעודדת ותחייב בקרוב כל מגדל לקבל הסמכת 'קיימוּת'.
ג) הוזלת תעריפי ההרשמה וההסמכה לתווית MPS.

הוזלת התעריפים התאפשרה, לדבריו, בין השאר בגלל צפי לעלייה דרמטית במספר התוויות הנדרשות. אך הוא מאמין גם שהמגדלים בוחרים ב-MPS מאחר שזה ארגון בבעלות מגדלים שפועל למען מגדלים.

"יחד עם המגדלים אנו רוצים להפוך את כל הענף ליותר ידידותי לסביבה".

הכל על MPS באתר של הארגון, מהקישור https://my-mps.com [באנגלית].

כזכור [ראו הסבר מטעם נציגי ישראל בידיעון מס' 31] ישנה לכאורה גם אפשרות להצטיידות בתווית GlobalGAP; מידע על פעילות מותג זה בישראל אפשר למצוא [בעברית] בקישור www.iqc.co.il/globalgap.

המקור: BPNieuws 23/10/2020

פרחים לעידוד ההצבעה בבחירות

קבוצה של 17 שוזרות פרחים ובעלות חנויות, חלקן גם מגדלות פרחים, באזור פילדלפיה, ארה"ב, יזמו מבצע ל'עטיפה' של תיבות דואר ציבוריות ברחובות העיר בשזירת פרחים מרשימה; זאת במטרה לעודד אזרחים להצביע בבחירות [אשר כידוע אפשריות בארה"ב גם דרך משלוח מעטפת הצבעה בדואר]. היוזמה עשתה לה כנפיים, והתקבלו הודעות מערים נוספות ברחבי מזרח-ארה"ב על הצטרפות ליוזמה.

הנשים שיוזמות המבצע, המאוגדות בארגון 'מאוחדים ע"י פרחים' United by Blooms ניצלו את העובדה שהבחירות נערכות בעונת הסתיו, כאשר חלקות הגידול הקיצי של פרחים מסיימות את תפקידן, בנו שזירות ענקיות אשר עטפו את תיבות הדואר מכל-עבר, ויצרו מופע שאי-אפשר להתעלם ממנו. הן פנו לכל מגדלי הפרחים להשתתף במבצע, התורם כמובן גם לפופולריות של הפרחים, לצד העידוד להשתתפות בבחירות לנשיאוּת.

המארגנות פנו למגדלים ולשוזרים להסיר את הסדירות כעבור שלושה ימים, בכדי למנוע חשיפתן לקהל כשהפרחים מתחילים לנבול.

בהכנת המבצע אפשר לצפות בסרטון וידאו שהפיצו המארגנות, דרך הקישור abc.com/flowers-vote

[לא מצאנו מידע על היקף התופעה במשך הימים האחרונים, כשפרצו בפילדלפיה מהומות אלימות, לאחר שצעיר שחור נורה למוות בידי שוטרים, ולאחר שעוצר הוטל בעיר. מן-הסתם הוחמצה הזדמנות להחדיר מסורת חדשה.]

המקורות: FloralDaily / WHYY 15/10/2020

מוצרי פריחה – מבזקי מוצרים ומחקרים

תות-שדה כובש את מקומו (גם) כצמח נוי

לתות השדה ישנו, בנוסף לערכו כּפּֽרי פופולרי, גם תפקיד כצמח נוי.

החברה ההולנדית ABZ Seeds, שהיא, לטענתה, היחידה בעולם העוסקת בהפצת זרעי תות-שדה לריבוי, מדווחת על עליה מתמדת ומרשימה בביקוש לזרעי תות לגידול בעציצים למטרות נוי.

בשנה האחרונה זינק הביקוש במיוחד, בעקבות עיסוקם של צרכנים בטיפוח גינה ביתית וצמחי-בית, לרגל היותם כלואים בבתים בגלל הסגרים שהביאה מגפת הקורונה. הביקוש גדל כל-כך עד שהחברה מתקשה לספקו, והגבירה את הייצור.

החברה כבר בחרה את הזנים המבוקשים ביותר למטרה משולבת של נוי עם פרי למאכל. הזנים בעלי פרחים לבנים או וורודים הם המבוקשים ביותר. אחד הזנים הוגש לתחרות 'צבעוני הזכוכית' ואף זכה לעלות לשלב הגמר.

פרטים באתר החברה www.abz-strawberry.nl.

המקור: FloralDaily 07/10/2020